เปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน และพิธีประดับปีกขีดเครื่องหมายชั้นปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน และพิธีประดับปีกขีดเครื่องหมายชั้นปี โดยมี รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี