พิธีปิดโครงการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic พร้อมชมการนำเสนอ Gallery Walk การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ทักษะการคิดผ่านกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ แก้ปัญหาของชุมชน  วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี