พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ นายเจริญชัย  วงษ์จินดา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาและสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีลงนาม วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี