พิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาคาร การดูแลสมรรถะระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ด้านการวิจัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การมีองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี