การประกวดงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

และ วันที่ 23 สิงหาคม 2566  รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า นายวิรัช  โหตระไวศยะ  และ ผศ.ดร.เมธา ศิริกูล รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023  ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี