แสดงความยินดี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ  หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้รับรางวัล SILVER MEDAL

จากการประกวด 8th International Invention  Innovation Competition in Canada, iCAN 2023 ผ่านรูปแบบออนไลน์

และรางวัลพิเศษ INTERNATIONAL SPECIAL  AWARDWorld Invention Intellectual Property  Associations (WIIPA)

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

 

ออกแบบและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี