การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 10/2566 โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี