การประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี