การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาคกลางตอนบน มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โดยมีนางนัยนา รอดแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม กล่าวรายงาน และอาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี