ปลูกบัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานปลูกบัว ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2555
เจ้าหน้าที่และพนักงานปลูกบัวบริเวณสระน้ำหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร