ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์โคนม – ปศุสัตว์วิหารแดง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนางสาวบัณฑิตา  ฉุ้นประดับ  ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนม – ปศุสัตว์วิหารแดง จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการเกษตรด้วยฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงการทำวิจัยร่วมกัน  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี