โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมี ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี