โครงการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยปลอดภัย เพื่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยปลอดภัย เพื่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการบูรณาการบริการวิชาการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม  วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี