ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป.ลาว

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566

 

ถ่ายภาพโดย : นางสาวณัฐริกา แก้วใส, นางสาวอิศราภรณ์ อุบลวัตร นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี