พิธีมอบโล่แก่ นักวิจัยดีเด่น หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่นักวิจัยดีเด่น หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน  ภายในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี