พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรดีเด่น อาจารย์ต้นแบบการสอนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบ โล่ และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2565  อาจารย์ต้นแบบการสอนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย  ภายในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66  วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี