ภาพถวายรายงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

ภาพถวายรายงาน วันที่  2  พฤศจิกายน   2554
การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
ณ  พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช   อพ.สธ.  หนองระเวียง  มทร.อีสาน   นครราชสีมา
ระหว่างวันที่  1  –  7   พฤศจิกายน   2554