หารือความร่วมมือโครงการ Credit bank และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร  เข้าพบนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อหารือความร่วมมือโครงการ Credit bank รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี