บำบัดน้ำเสียภายในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมบำบัดน้ำเสียภายในพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2554