พิธีมอบหมวกพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีคณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคารศิลปกรรม 5 (ศิลปะประจำชาติ) มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี