นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชา Design Thinking และ Green University

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชา Design Thinking และ Green University  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดยมี ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กล่าวรายงาน  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี