กฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก อัลบัมที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดธรรมปัญญา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

 

ถ่ายภาพโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี