โครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การปฏิบัติ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การปฏิบัติ พร้อมบรรยาย “นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้ว ฮิลส์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี