พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี