พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มสัญลักษณ์ และพิธีประดับแถบของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มสัญลักษณ์ และพิธีประดับแถบของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  โดยมี รศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานร่วมพิธี  วันที่ 14 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี