ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร  สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด โดยมีนางสาวดาริกา เฉลยน้อย ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มโรงแรม ฮ็อป อินน์ ประเทศไทย พร้อมคณะเป็นผู้แทน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคต ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี  5 สิงหาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี