คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุมวางกรอบนโยบายพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555