โครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BACT” เพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษา เตรียมป้อนสู่อุตสาหกรรมการบิน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” โดยทางคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องการความเชื่อมั่นจากสาธารณชน จึงต้องผ่านการอบรม บ่มเพาะเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเห็นภาพการทำงาน เรียนรู้ และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ BATC เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป

 ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เผยว่า อุตสาหกรรมการบริการการบินเป็นวิชาชีพที่มีความเฉพาะ ทั้งในด้านการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพในระดับสากล อีกทั้งมีมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 1 วันที่ 27-30 มิ.ย. 65 รุ่นที่ 2 วันที่ 4-7 ก.ค. 65 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี DD Mall กทม. และสนามบินตราด ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อให้นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เข้าใจการทำงานความรับผิดชอบของพนักงานให้บริการภาคพื้นดิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนได้โดยการสัมผัสการปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และพลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวต้อนรับ

ผศ.ดร.นิศากร ยังกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ BATC ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นโรงเรียนการบินและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินของ IATA ระดับภูมิภาคแห่งเดียวในประเทศไทย โดยนักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้ความรู้ด้านการให้บริการการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมหลายส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเสริมประสบการณ์อย่างเป็นมืออาชีพก่อนจะเข้าสู่โลกการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรภาคเอกชน หัวข้อ “From The Ground Up” และ “การทำงานและความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” และ “การทำงานและความรับผิดชอบของพนักงานให้บริการภาคพื้นดิน”

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี