อบรมบริการวิชาการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมรักษ์โลก

ผศ.ดร.ทศพร  แสงสว่าง  หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมบริการวิชาการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมรักษ์โลก แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส  โดยมีอาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นวิทยากร  ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส  จ.ปทุมธานี  21 มิถุนายน 2565

นายบัณฑิต จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสิ เล่าว่า ในการประชุมหารือร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง ได้มีการวางแผนสร้างความยั่งยืนให้กิจกรรมโรงเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียน มีทักษะการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งปัจจุบันงดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ “ถุงผ้า” เป็นการลดขยะ ตัวโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กิจกรรม “ถุงผ้ามัดย้อมรักษ์โลก” ครูที่เข้าฝึกอบรม ได้รับความรู้ในการทำถุงผ้ามัดย้อมรักษ์โลก มีเอกลักษณ์ นำไปสู่นวัตกรรมผ้ามัดย้อม เป็นของโรงเรียน ถ่ายทอดสู่นักเรียนให้มีทักษะไปทำใช้เองในครอบครัว หรือสร้างเป็นอาชีพ สินค้าของโรงเรียน

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี