พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญา พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นพยานในการพิธีลงนาม ซึ่งเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เผยว่า ในการประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคเอกชน มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการตามนโนบายอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

ทางด้าน ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยว่า การพัฒนาผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปเผยแพร่ในงานแสดงนิทรรศการ งานมหกรรม Thailand Tech Show ซึ่งจัดโดย สวทช. โดยภายในงานจะนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศ ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และแหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกลการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจและเทคโนโลยี

โดยอุปกรณ์ช่วยในการระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทอนุสิทธิบัตรเลขที่ 16971 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 26 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาของการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ มีระยะเวลา 3 ปี โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่ : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่าว : นางสาวกัญญาพัชร มีชูเกศ นักศึกษาฝึกงาน