พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 ราย โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เผยว่า ในการจัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพที่จะให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็นการดำเนินการที่จะช่วยให้สังคมชุมชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้ช่วยพยาบาลนั้นมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาต้องพึงตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้บริการด้านต่อผู้รับบริการด้วยความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถ มีเมตตาโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริการและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทางด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เผยว่า ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่ได้พากเพียรและเพียรพยายามในการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจเพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนให้เป็นผู้มีความกล้าแกร่งด้านวิชาความรู้ ทักษะวิชาชีพ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะพึงตระหนักในความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันอยู่เสมอ ซึ่งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา” โดยการประกอบสัมมาอาชีพตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากสถาบัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันศึกที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานให้การดูแล (4 เดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-549-3123 เว็บไซต์ www.nurse.rmutt.ac.th/

 

ถ่ายภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายอดิศร ลารุณ นักศึกษาฝึกงาน

ข่าว : นางสาวกัญญาพัชร มีชูเกศ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี