ถวายรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แด่พระมงคลวโรปการ (ชำนาญอุตตฺมปญฺโญ)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถวายรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ด้านศาสนา แด่พระมงคลวโรปการ (ชำนาญอุตตฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี  8 พฤษภาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี