พิธีเปิดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit) ในโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  3 พฤษภาคม 2565

 

ถ่ายภาพโดย : นายเดชบดินทร์ เฉลิมวรรณ, นายอดิศร ลารุณ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี