พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  30 เมษายน 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี