การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 โดยมีสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  22 เมษายน 2565

 

ถ่ายภาพโดย : นายเดชบดินทร์ เฉลิมวรรณ, นายอดิศร ลารุณ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี