อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบขนส่งทางราง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  18 เมษายน 2565

 

ถ่ายภาพโดย : นายเดชบดินทร์ เฉลิมวรรณ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี