หารือความร่วมมือกับ บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาพนักงานและนักศึกษาร่วมกัน  ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 มทร.ธัญบุรี  18 เมษายน 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี