พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร. ธัญบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตตำรา  หนังสือ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี 19 เมษายน 2565

 

ถ่ายภาพโดย : นายเดชบดินทร์ เฉลิมวรรณ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี