โครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพดีกับการทำงานอย่างมีความสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพดีกับการทำงานอย่างมีความสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ในกิจกรรม Happy University  ณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

ถ่ายภาพโดย : นางสาวศิรินทร์ยา ภูเต้านิล นักศึกษาฝึกงาน
นางสาวนวภรณ์ ไพรสิงห์ขรณ์ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี