พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2564”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2564” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 18 มกราคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี