ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการทำงาน พร้อมเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  21 ธันวาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี