โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ  และผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี