การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน พร้อมกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 โดยผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี