กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  3 ธันวาคม 2564

 

ถ่ายภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวศิรินทร์ยา ภูเต้านิล นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี