พิธีรับมอบรางวัล ASIC : Enterprise Award, Student Support และ Inclusivity Award

รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับมอบรางวัล Fellowship Award 2021 for Leadership in Enterprise in Education จาก Dr.Maurice Dimmock สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) นอกจากนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ยังได้รับรางวัล Student Support, Enterprise Award และ Inclusivity Award จาการส่งผลงานประเมินมาตรฐานสถานศึกษา กับทาง ASIC มีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า  ประทับใจและยินดีที่ทาง ASIC ได้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นผลงานของทุกคน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานที่นำความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้กับชุมชน อีกส่วนหนึ่ง คืองานทางด้านการพัฒนานักศึกษา การสร้างนักศึกษาให้เป็นคนมีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมี Soft Skill ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย รางวัลที่ได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จจากความพยายามของคณาจารย์ทุกท่าน และที่สำคัญคือนักศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐต้องสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้ประเทศ และได้แสดงถึงระดับของ มทร.ธัญบุรี ที่ไม่ใช่ในระดับประเทศอย่างเดียวแต่เป็นรางวัลระดับนานาชาติ

สำหรับรางวัล Student Support การส่งผลงานตั้งแต่ปี 2020 การเขียนเสนอผลงานในเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา ให้การสนับสนุนนักศึกษา โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 การดูแลนักศึกษา ในเรื่องของความเป็นอยู่ การมอบถุงยังชีพ การหาวัคซีน การให้คำปรึกษาทางจิตใจ บริการอาหารฟรีสำหรับนักศึกษาที่อยู่หอพัก ฯลฯ รางวัล Enterprise Award การเขียนเสนอผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่และกล้วย และนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดทำให้ชุมชนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ทำให้ชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และสุดท้าย Inclusivity Award การเขียนเสนอผลงานในเรื่องความเท่าเทียม การดูแลนักศึกษาความเท่าเทียมกัน ทั้งนักศึกษาพิการและนักศึกษาที่มีรายได้ต่ำ โดยสนับสนุนทั้งเรื่องของด้านทุนการศึกษา คลินิกกำลังใจ การหางานระหว่างเรียน ประกันสุขภาพ สร้างโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างประเทศ  นอกจากนี้ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รอง ผอ.สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้รับรางวัลพิเศษ Outstanding Women in Education Award  และ รางวัล Outstanding Contribution to International Education

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า ในการส่งผลงานเข้าประเมินมาตรฐาน ASIC ตัวชี้วัดตรงกลับอัตลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระบวนการประเมินไม่ได้ประเมินจากตัวอักษรอย่างเดียว มีทีมงานคณะกรรมการประเมินแบบออนไลน์ และได้เข้ามาเยี่ยมชมประเมินจริง สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา ในการประเมินระดับสากลทำให้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยยังขาดอะไร มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพต่อไป

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี