มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ร่วมมือ – รศ.ดร.นำยุทธ สงธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ