พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมฝึกปฏิบัติการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  17 พฤศจิกายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี