ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

อุตสาหกรรมการบริการการบิน มทร.ธัญบุรี เอ็มโอยู บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

เพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด โดยมี รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ เรืออากาศ อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการบินและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายธนะพัฒน์ ศิจิจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

โดย รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า มหาวิทยาลัยและบริษัทร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรด้านธุรกิจการบิน ร่วมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือนักศึกษาสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะได้รับปริญญาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยบริษัท โดยมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตร รับนักศึกษาเข้าศึกษาตามแผนของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเฉพาะในรายวิชาที่เป็นของมหาวิทยาลัยและประเมินผล สนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการตามหลักสูตร ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ อาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากร ตลอดจนดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ทางด้าน เรืออากาศ อิทธิพล เจริญสุข เผยว่า ทางบริษัทให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการบิน เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการตามหลักสูตร ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร รวมถึงการฝึกงานและศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุม อบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี