พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายแพทย์ธงชัย  ทวิชาชาติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  15 พฤศจิกายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี