ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการเรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการเรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี